fbpx

Eduskunnan täysistunnossa on perjantaina 24.2.2023 hallituksen esitys uudeksi vammaispalvelulaiksi. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyssä lain sisältöä on muutettu olennaisesti. Siksi allekirjoittaneet vammaisjärjestöt ja ihmisoikeusjärjestö vaativat, että esitys on hylättävä.

Päivitetty 24.2.2023

Vammaispalvelulain sisältö on muuttunut siten, ettei se turvaa lain tavoitteen mukaisesti vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeuksia. Lisäksi lain kustannusvaikutuksia on kasvatettu tavalla, johon hyvinvointialueiden rahoitus ei riitä. Tähän ovat kiinnittäneet huomiota myös valtiovarainministeriö sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 25.1.2023 antamassaan lausunnossa sekä Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy perustuslakivaliokunnalle 3.2.2023 antamassaan lausunnossa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan muutettua olennaisesti lain sisältöä se ei myöskään enää täytä niitä tavoitteita, joita laille on alun perin esitetty. Muuttuneessa esityksessä korostuvat ohjauksen, hoidon ja valvonnan tarve eikä vammainen ihminen aktiivisena toimijana.

Vammaispalvelulaki on tarkoitettu vammaisille ihmisille. Vahvoja subjektiivisia oikeuksia sisältävän lainsäädännön tulee olla tarkkarajainen ja selkeä sekä palvelujen että kohderyhmän osalta. Vammaispalvelulaista ei saa tulla uutta sosiaalihuollon yleislakia. Jos näin tapahtuu, se vesittää subjektiiviset oikeudet ja vammaispalvelujen perusajatuksen. Käsiteltävänä oleva lakiesitys ei ole selkeä eikä tarkkarajainen vammaisten ihmisten eikä lakia soveltavien hyvinvointialueiden näkökulmasta.

Monissa asiantuntijalausunnoissa ja perustuslakivaliokunnassa esiin tuodut oikeudelliset ongelmat on lain valmistelun viimeisissä vaiheissa sivuutettu. Huomattava oikeudellinen ongelma liittyy vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden toteutumiseen. Tämä on syrjivää ja vastoin YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevaa yleissopimusta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyn aikana muutettu lain sisältö merkittävine kustannusvaikutuksineen ei enää vastaa niitä lähtökohtia, joiden perusteella lainvalmistelutyöhön ryhdyttiin ja joita vammaisjärjestöjen kanssa tiiviissä yhteistyössä on vuosia kestäneessä prosessissa huolellisesti harkiten ja eri osapuolten näkemyksiä kuullen työstetty.

Helsingissä 22.2.2023

 • Näkövammaisten liitto ry
 • Invalidiliitto ry
 • Kynnys ry
 • Neuroliitto ry
 • Suomen Reumaliitto ry
 • Suomen Kuurosokeat ry
 • Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf
 • Selkäydinvammaiset Akson ry
 • Lyhytkasvuiset – Kortväxta ry
 • ADHD-liitto ry
 • Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys – Rusetti ry
 • Abilis rs
 • Ihmisoikeusliitto

Lisätietoja antavat:

Näkövammaisten liitto ry:n järjestöjohtaja Sari Kokko,
050 401 5802 ja sari.kokko@nkl.fi

Invalidiliitto ry:n lakimies Elina Nieminen,
044 765 0663 ja elina.nieminen@invalidiliitto.fi

Linkit valtiovarainministeriön ja Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n lausuntoihin:

Valtiovarainministeriön lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 25.1.2023

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n lausunto perustuslakivaliokunnalle 3.2.2023

Tiedote: Esitys vammaispalvelulaiksi hylättävä (pdf-tiedosto)

#vammaispalvelulaki

Puhelinneuvonta

09 8567 7130

ma klo 13–15, ke ja to klo 9–11