Kuntoutus

Adhd-oireilu aiheuttaa muutoksia ihmisen jokapäiväiseen elämään. Kuntoutuksen avulla adhd-oireilun tuomia haittoja voidaan helpottaa ja ehkäistä. 

 

Kuntoutus edistää kuntoutujan toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä, hyvinvointia, osallistumismahdollisuuksia ja työllistymistä. Se on suunnitelmallista ja moniammatillista toimintaa, jonka tavoitteena on tukea kuntoutujaa tilanteissa, silloin kun sairaudet tai vammat ovat heikentäneet hänen pärjäämistään elämäntilanteessaan ja elinympäristössään. Kuntoutus sisältää mm. neuvontaa, terapioita, koulutusta ja apuvälineitä kuntoutumisen ajalle. Kuntoutuminen on kuntoutujan muutosprosessi, jonka tavoitteena on toimintakyvyn, elämänhallinnan ja hyvinvoinnin lisääntyminen sekä työkyvyn säilyminen. Kuntoutus perustuu kuntoutujan ja häntä hoitavan tahon yhteisesti tehtyyn suunnitelmaan.

 

Lääkinnällisellä kuntoutuksella tarkoitetaan niitä kuntoutuksen toimenpiteitä, jotka tarvitaan lääketieteellisesti todetun vian, vamman tai sairauden aiheuttaman toimintakykyvajeen helpottamiseksi, toimintakyvyn parantamiseksi tai tukemiseksi. Lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluu myös kuntoutusohjaus. Kuntoutusohjaaja on kuntoutujan yhteyshenkilö sairaalan, kodin, päiväkodin, koulun sekä kuntoutukseen osallistuvien ammattihenkilöiden ja eri palvelujärjestelmien välillä. Hän ohjaa, neuvoo ja tukee kuntoutujaa ja hänen läheisiään muuttuneessa elämäntilanteessa. Kuntoutusohjaaja toimii mm. yliopisto- ja keskussairaaloissa sekä terveyskeskuksissa.

 

Kunnan tehtävänä on järjestää asukkailleen lääkinnällinen kuntoutus osana kansanterveyslaissa ja erikoissairaanhoitolaissa tarkoitettua sairaanhoitoa. Kuntoutustarpeen selvittäminen ja kuntoutukseen ohjaaminen on myös keskeinen osa työterveyshuollon toimintaa. Lääkinnällinen kuntoutus on säädetty tietyissä tilanteissa Kansaneläkelaitoksen (Kela) tehtäväksi sekä tapaturma- ja liikennevakuutuslaitosten vastuulle. Kuntoutuksen suunnittelu ja seuranta kuuluu terveydenhuollon tehtäviin myös silloin kun jokin muu taho vastaa kuntoutuksen järjestämisestä. 

 

Kela järjestää lakisääteistä vaikeavammaisten lääkinnällistä kuntoutusta, mikä tarkoittaa vaikeavammaisten alle 65-vuotiaiden kuntoutusjaksoja avo- ja laitoshoidossa terveydenhuollon huolehtiessa muista lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyvistä apuvälineistä ja kuntoutusohjauksesta. Kelan järjestää myös sopeutumisvalmennuskursseja adhd-oireisille lapsille ja aikuisille 30 ikävuoteen asti.

 

ADHD-liitto järjestää RAY:n rahoittamana sopeutumisvalmennuskursseja adhd-oireisille ja heidän läheisilleen. Sopeutumisvalmennus on kuntoutusta, joka auttaa ihmistä jäsentämään omaa elämäntilannettaan ja toimimaan omien tavoitteidensa saavuttamiseksi. Sopeutumisvalmennuksessa kuntoutuja on aktiivinen omaan elämäänsä vaikuttava asiantuntija. Kursseilla ammattilainen tuo oppimiseen oman tietämyksensä ja kuntoutuja oman kokemuksensa. Vertaistuki on tärkeä osa sopeutumisvalmennusta. (Streng toim. 2014. Sopeutumisvalmennus. Suomalaisen kuntoutuksen oivallus. Ray.) 

 

Linkit:            Asetus lääkinnällisestä kuntoutuksesta

                      Vammaispalvelulaki

                      Kelan järjestämä kuntoutus

                      terveydenhuoltolaki

                      Kansanterveyslaki

                      erikoissairaanhoitolaki

 

Kuntoutumisen prosessi

Kuntoutuminen on muutos-, kasvu- ja oppimisprosessi, jonka tavoitteena on saavuttaa kuntoutujan optimaalinen työ- ja toimintakyky sekä löytää keinoja arjessa selviytymisen tueksi. Kuntoutuminen on muutosprosessi, joka koskettaa kuntoutujan ajattelu- ja toimintatapoja sekä hänen toimintaympäristöään. Kuntoutuja asettaa itse kuntoutumisen tavoitteet, joiden saavuttamiseksi kuntoutuja sopii toimenpiteet ja keinot yhdessä kuntouttajien kanssa.  Kuntoutuminen voi tukea kuntoutujan elämänhallintaa ja tuottaa parempaa toimintakykyä ja hyvinvointia, terveyttä sekä onnellisuutta. Kuntoutuksen avulla kuntoutuja voi löytää ratkaisuja erilaisiin elämän ongelmatilanteisiin ja siten saavuttaa tasapainoisemman elämäntilanteen.