Muutoksenhaku viranomaisen päätökseen

Muutoksenhaku viranomaisen päätökseen

Viranomaisen tekemästä etuuspäätöksestä voi valittaa kirjallisesti kunkin viranomaisen päätöksessä liitteenä olevaan valitusosoitteeseen valitusaikana. Päätöksessä on ohjeet siitä, minne ja mihin mennessä valitus tulee jättää ja mitä valituskirjelmän tulee sisältää.

 

Kelan päätöksiin haetaan muutoksia kirjallisesti Kelalta. Valituskirjelmän teossa voi hyödyntää Kelan lomakepohjaa, joka löytyy Kelan internetsivuilta www.kela.fi. Kelalla on mahdollisuus tehdä oikaisupäätös paikallistoimistossa, jolloin valitus raukeaa. Mikäli Kela ei päätöstä oikaise, valitus siirtyy sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalle. Muutoksenhakulautakunnan päätöksistä on mahdollista valittaa Kelan vakuutusoikeuteen.  Valitusten käsittely eri muutoksenhakulautakunnissa on pääsääntöisesti maksutonta.

 

Kunnan sosiaalitoimen viranhaltijan päätöksiin voi hakea muutosta sosiaalilautakunnasta 14 vrk sisällä päätöksen saamisesta. Sosiaalilautakunnan päätöksistä voi edelleen valittaa hallinto-oikeuteen. Viranomaisen virheellisestä tai lainavastaisesta toiminnasta voi valittaa eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kun valitustie Suomessa on käyty loppuun, voi päätöksestä valittaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle.

 

Terveydenhuollon päätöksiin (esim. kuntoutuksen palveluita koskevat päätökset) tyytymättömän tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä päätöksentekijään tai hänen esimieheen. Neuvoja terveydenhuollon päätösten muutoksenhausta antaa kunnan potilasasiamies.