Tietoa päivähoidosta ja koulusta

Tietoa päivähoidosta ja koulusta

Adhd-oireinen lapsi tarvitsee vanhempien huolenpitoa ja välittämistä ikätovereitaan enemmän myös kodin ulkopuolella. Välittämisen voisi ajatella olevan myös vanhempien rooli tiedon ja tuen välittäjänä lapsen päivähoitoon/kouluun ja harrastuksiin. On tärkeää, että tieto lapsen tuen tarpeesta, vahvuuksista ja jo toimiviksi havaituista käytännöistä siirtyvät eteenpäin lapsen mukana päivähoitoon, alakouluun, yläkouluun jne. Käypä hoito suosituksen mukaan päivähoidon ja koulun pedagogiset tukitoimet pitää aloittaa heti, kun lapsella havaitaan toiminta- tai oppimiskyvyn ongelmia. www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi50061#s13

 

Päivähoito

Lapsen päivähoidon alkaessa vanhemmat arvioivat päivähoidon kasvatushenkilöstön kanssa lapsen tarvitseman tuen. Arviointiin voi osallistua myös moniammatillinen asiantuntijoista koostuva työryhmä. Lapselle laaditaan varhaiskasvatus- tai kuntoutussuunnitelma, ja jatkossa sen toteutumista seurataan vanhempien kanssa säännöllisesti.  On tärkeää, että päivähoidon henkilöstöllä on riittävästi tietoa adhd-oireisen lapsen tukemisen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Päivähoidon henkilöstöllä voi olla tukenaan konsultoiva erityislastentarhanopettaja. Konsultoiva erityislastentarhanopettaja voi seurata lapsiryhmän toimintaa, konsultoida henkilökuntaa ja tehdä yhteistyötä vanhempien kanssa. Adhd-oireisen lapsen päiväkotiryhmän kokoa voidaan tarvittaessa pienentää tai ryhmän avuksi voidaan palkata lisähenkilökuntaa. Päivähoidossa on myös integroituja ryhmiä, jolloin osa hoitopaikoista on varattu tukea tarvitseville lapsille tai sitten erityisryhmiä, jolloin kaikki hoitopaikat ovat varattu tukea tarvitseville lapsille. Jo alle kouluikäisen lapsen kohdalla on hyvä pitää mielessä Adhd-oireisiin mahdollisesti kuuluvat liitännäissairaudet (esim. kiellelliset- ja oppimisvaikeudet). Lapsen kuntoutumisen kannalta on parempi mitä varhemmin nämä pulmat tunnistetaan ja tuki aloitetaan.

 

Koulu

Adhd-oireinen lapsi tarvitsee usein vanhempien aktiivista tukea koulunkäyntiinsä. Lapsi voi tarvita esim. vahvaa opastamista ja läsnäoloa läksyjen teossa. Opettajan ja koulun erityisopettajan kanssa on hyvä keskustella läksyistä ja vaihtaa vinkkejä toimintatavoista ja apuvälineistä. Adhd-oireisen lapsen aamut ja iltapäivät kouluajan ulkopuolella voivat olla pulmallisia isommillekin koululaisille. Huoli kannattaa ottaa esiin ja keskustella asiasta koulun ja esim. sosiaalitoimen kanssa. Koulumatkan vaarat ja houkutukset kannattaa myös punnita etukäteen impulsiivisen ja onnettomuusalttiin lapsen näkökulmasta.

 

Lisää perusopetuslaista, koulun tuesta ja  koulukuljetuksesta  www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Katso myös tietoa sosiaaliturvasta täältä

Koululaisen toiminnanohjauksen tueksi voi tehdä oman nettikalenterin: www.janssen.fi/?product=adhd

 

Perusopetuslain uudistuksen (2011) myötä koulussa annettava tuki on jaettu kolmiportaisesti:

  1. Yleinen tuki on lyhytkestoista apua esim. tukiopetusta tai osa-aikaista erityisopetusta.
  2. Tehostettu tuki on säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja ja siitä laaditaan oppimissuunnitelma vanhempien kanssa. Tehostettuun tukeen voivat kuulua osa-aikainen erityisopetus, oppilaan yksilöllinen opintojen ohjaus, oppilashuollon palvelut ja perheen kanssa tehtävä yhteistyö.
  3. Erityinen tuki: Tuesta tehdään kirjallinen päätös, jossa määritellään lapsen tuen tarve, opetusryhmä, mahdollinen oppimäärän yksilöllistäminen sekä muiden tukitoimien tarve. Koulu tekee oppilaasta pedagogisen selvityksen, jota voidaan täydentää esim. psykologisilla, lääketieteellisillä tai sosiaalisilla selvityksillä. Päätöstä tehtäessä huomioidaan oppilaan ja vanhempien mielipiteet. Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta sekä muista tukitoimista, kuten oppilashuolto, avustamispalvelut, apuvälineet ja oppimateriaali. Oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS.  Erityisopetus järjestetään normaalin perusopetuksen yhteydessä tai osittain tai kokonaan erityisluokalla.

 

Oppimistyökirja vanhemmille pienen koululaisen tukemiseen

http://mll-fi-bin.directo.fi/@Bin/742a6a518a623e8fda20fe46ef9a8fa0/1328085547/application/pdf/11644140/JKK_OppimisTK_pieni.pdf