Sosiaaliset suhteet

Sosiaaliset suhteet

Adhd-oireinen lapsi saattaa kohdata vaikeuksia ystävyyssuhteissaan. Nopea ja impulsiivinen lapsi voi joutua muita herkemmin kahnauksiin ja toisaalta tarkkaamattomuuden takia lapsen voi olla vaikea seurata leikkejä ja vuorovaikutuksen nyansseja. Adhd-oireinen ”riitapukari” tulee näin herkästi suljetuksi leikkien ulkopuolelle.  Kielteiset kokemukset jäytävät lapsen itsetuntoa ja voivat saada hänet suhtautumaan toisiin kielteisesti. Lapsen kipuilua kaverisuhteissa on raadollista seurata vanhempana ja asian suhteen voi tuntea voimattomuutta.  Näissä tilanteissa lasta voi auttaa vanhemman peräänantamaton sitkeys ja johdonmukainen toiminta:

 

  • Käymällä läpi tilanteita selittämällä tai mallittamalla konkreettisesti omalla esimerkillä, kuvin tai piirtäen, miten toista lasta lähestytään, miten pyydetään leikkimään ja miten ristiriitatilanteet ratkotaan
  • Seuraamalla leikkejä läheltä ja olemalla tukena leikin käänteissä
  • Mahdollistamalla lapselle ikätovereihin tutustumisen (harrastukset, kyläilyt, jäsenyhdistysten toiminta ja harrastuskerhot (Linkki)
  • Ohjaamalla lasta kommunikoinnissa esim. käyttämään puhetta kosketuksen sijaan ja ilmaisemaan myönteisiä ilmeitä ja eleitä
  • Estämällä kiusatuksi tai ulkopuoliseksi tulemisen kaikkia osapuolia tukien ja huomioiden
  • Juttelemalla päivän tapahtumista. Puhuminen auttaa lasta jäsentämään tilanteita ja käymään läpi harmittavia ajatuksia tai tunteita
  • Muistuttamalla säännöistä ja sopimuksista

 

Adhd-oireinen lapsi vaikuttaa koko perheen välisiin sosiaalisiin suhteisiin. Vanhempien parisuhde joutuu koetukselle työlään lapsen kasvatuksen vuoksi, perhe voi eristäytyä sosiaalisesti ja sisarukset voivat joutua koetukselle. Sisarukset voivat yrittää olla erityisen pärjääviä tai häpeillä sisarensa erilaisuutta. Sisarukset voivat myös kokea jäävänsä vaille vanhempien huomiota. Sisaruskateuden ehkäisemiseksi:

 

  • Jutelkaa koko perheen kanssa adhd:n oireista. Keskustelun apuna voi käyttää esim. Rasmus -kirjaa (linkki kauppaamme).
  • Selvittäkää perheenne säännöt ja perustelkaa jos jonkun lapsen kanssa tehdään poikkeuksia esim. lapsen taidoista riippuen.  Selvittäkää oikeudenmukaiset seuraukset sääntöjen rikkomisesta.
  • Antakaa palautetta toisten huomioimisesta, onnistuneesta käytöksestä ja kaikkien lasten vahvuuksista. Jakakaa aikanne tasapuolisesti perheenjäsenten kanssa, mutta nauttikaa myös koko perheen yhdessä olon hetkistä!

 

Lisää tietoa koko perheen huomioimisesta Arki toimimaan -oppaassa