Hoito ja kuntoutus

Hoito ja kuntoutus

Adhd voi aiheuttaa monenlaista pitkäaikaista riskiä psykososiaaliselle hyvinvoinnille ja elämässä pärjäämiselle. Adhd-piirteiden on todettu olevan yhteydessä mm. muihin psykiatrisiin häiriöihin, päihderiippuvuuteen, heikompaan koulumenestykseen ja työelämässä pärjäämiseen. Toisaalta varhaiset tukitoimet ja aktiivinen hoito voivat merkittävästi vähentää negatiivisia seurannaisvaikutuksia, vahvistaa elämänlaatua ja luoda parempia edellytyksiä elämässä pärjäämiseen. Lasten ja nuorten adhd Käypä hoito -suosituksen mukaisesti tukitoimet pitää aloittaa heti, kun lapsella tai nuorella havaitaan toiminta- tai oppimiskyvyn ongelmia. Tukitoimien aloittaminen ei vaadi diagnoosia ja ensisijainen vastuu tuen järjestämisestä on asuinkunnan peruspalveluilla ja lähiympäristöllä. Käypä hoito -suositukseen on koottu kattavasti lasten ja nuorten adhd:n hoidon yleiset periaatteet, eri hoitomuotoihin liittyvät näytönastekatsaukset, hoidon porrastuksen suositukset ja hoidon arviointiin liittyvät laatukriteerit, joiden tulisi ohjata valtakunnallisesti hoidon suunnittelua ja järjestämistä.

 

Adhd oireisten aikuisten hoitoon ja kuntoutukseen ei ole tehty valtakunnallisesti ohjaavaa Käypä hoito -suositusta. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran mukaan ensisijaisia adhd-potilaan hoitomuotoja ovat ei-lääkkeelliset psykososiaaliset hoitomuodot ja tukitoimet, joiden hoitovaste ja riittävyys on arvioitava ennen lääkehoidon aloittamista. Mikäli lääkehoito aloitetaan, niin sen rinnalle on järjestettävä myös tarpeenmukaiset psykososiaaliset hoito- ja tukitoimet. 

 

Aikuisille käytettyjä psykososiaalisia tukimuotoja ovat mm. riittävä psykoedukaatio, käyttäytymisterapeuttiset interventiot, neuropsykiatrinen valmennus tai ohjaus, vertaistuki, sopeutumisvalmennus ja/tai erilaiset muut tarpeenmukaiset tukitoimet. Lääkehoitona käytetään psykostimulantteja, joiden vaikuttavana aineena toimii metyylifenidaatti (kauppanimeltään Concerta, Equasym Retard, Medikinet, Ritalin) tai deksamfetamiini (kauppanimeltään Dexamfetamine, Dexedrine). Lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi joitakin masennuslääkkeitä tai atomoksetiinia sisältävää Stratteraa.

 

Aikuisten adhd:n diagnosoinnista ja hoidosta on tehty Euroopassa konsensuslausuma (Kooij ym. 2010). Lausumassa todetaan adhd:n olevan usein koko elinikään vaikuttava, toimintakykyä haittaava piirre, joka on edelleen alidiagnosoitu ja – hoidettu. Adhd:n diagnosoinnin ja hoidon vahvistumiseen pitäisikin kiinnittää enemmän huomiota.