Lapset

Lasten ja nuorten aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön (adhd) hoidosta on laadittu Käypä hoito -suositus. Suosituksen on laatinut Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenneurologinen Yhdistys Ry:n ja Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen asettama työryhmä. (Käypä hoito -suositus)

 

 

 

 

Leikki-ikäinen lapsi

Pienen lapsen tarkkaavaisuus siirtyy herkästi ärsykkeestä toiseen ja lyhytjänteinen toiminta on hyvin luonnollista. Uhmaiässä lapsi testaa kiukunpuuskilla rajoja, jotka voivat koetella vanhempien kärsivällisyyttä. Halua toimia itsenäisesti on usein enemmän kuin todellisia kykyjä toiminnoista suoriutumiseen, mikä aiheuttaa pettymystä ja turhautumista. Pikkuhiljaa niin omat toiminnalliset kyvyt kuin tunteiden hallintakin kehittyy. Tarkkaavaisuuden ja käyttäytymisen säätelyn kehittyminen pohjautuu niin lapsen omaan biologiseen kypsymiseen kuin myös ympäristön vuorovaikutuskokemuksiin. Aikuisen tuella lapsi oppii säätelemään omaa käyttäytymistään kuten omien tunnekuohujen hallintaa, keskittymistä ja oman toiminnan ohjaamista. Tämän vuoksi lapsi tarvitsee aikuisen lämmintä ja johdonmukaista ohjaamista arkisten askareiden äärellä. On tärkeää, että aikuinen osoittaa lapselle kiintymystä sanoilla ja teoilla. Lapsen positiiviset tunteet on helppo vastaanottaa ja jakaa yhdessä, mutta yhtä tärkeää on, että negatiivisten tunnekuohujen vallassa lapsi saa aikuisen tukea pahan mielen voittamiseksi. Aikuisen apu tunteiden käsittelyssä, sääntöjen oppimisessa, ympäristön tutkimisessa, toimintoihin keskittymisessä ja uusien taitojen opettelussa on tärkeä pohja lapsen käyttäytymisen säätelytaitojen kehittymiselle.

 

Leikki-ikäisen lapsen luontaisen vilkkauden ja lyhytjänteisyyden vuoksi päiväkoti-iässä aktiivisuuden ja tarkkaavuuden pulmiin liittyvien poikkeavien oireiden erottaminen voi olla vaikeaa. Lapsen kehittymistä on kuitenkin hyvä seurata ja tukea jo mahdollisimman varhain, jos lapsen käyttäytyminen aiheuttaa huolta. Lasten ja nuorten ADHD:n Käypä hoito -suosituksen (2012) mukaisesti on erittäin tärkeää, että tukitoimet aloitetaan heti, jos lapsella havaitaan toiminta- tai oppimiskyvyn ongelmia. Tukitoimien aloittaminen ei vaadi diagnoosia.

 

 

 

Esikoulu- ja kouluikäinen lapsi

Esikoulu- ja kouluikään tultaessa lapsen käyttäytymisen hallinta on jo kehittyneempää ja kognitiivinen toiminta tavoitteellisempaa. Lapsi keskittyy jo pidemmän aikaa leikkiin tai tehtäviin ja hän osoittaa parempaa pitkäjänteisyyttä toiminnoissa. Yksilölliset erot niin taitojen kypsymisen kuin eri temperamenttipiirteiden eroavaisuuksien mukaankin ovat kuitenkin huimat. Joillakin lapsilla käyttäytymisen säätely on tavallista haastavampaa.  Lapsen tarkkaamattomuuden vaikeudet voivat näkyä mm. huolimattomuusvirheinä tehtävissä, vaikeutena keskittyä toimintoihin tai vaikeutena kuunnella ohjeita ja toimia niiden mukaan. Tarkkaamattomuuden hankaluudet tulevat usein ilmi siinä, että lapsi häiriintyy tavallista herkemmin ulkopuolisista ärsykkeistä ja hänellä on vaikeutta suunnitella omaa toimintaa loogisesti. Hän ikään kuin hyppelehtii ajatustenkin tasolla tehtävistä tai toiminnoista toiseen.

 

Yliaktiivinen lapsi on kokoajan liikkeessä. Hänen on vaikea istua paikallaan tai tehdä mitään rauhallisesti. Tehtäviä tehdessä häntä leimaa motorinen liikehdintä, hän usein naputtelee käsillään, kiemurtelee istuessaan tai puhuu lähes taukoamatta. Impulsiivisuus lapsen toiminnassa näkyy siten, että hän vastailee kesken kysymysten, hänen on vaikea odottaa vuoroaan tai hän keskeyttää kokoajan muita ja voi vaikuttaa tunkeilevalta. Lapsella on usein vaikeutta myös omien tunteiden säätelyssä. Oirekuva voi kuitenkin vaihdella ja ilmetä eri lapsilla eri tavoin.

 

Jos lapsella on toistuvia vaikeuksia säädellä tarkkaavaisuutta ja keskittyä toimintoihin eri tilanteissa ja oireista on selvää haittaa lapselle, niin asiaa kannattaa selvitellä tarkemmin. Lisätietoa lasten ja nuorten adhd:stä löytyy Käypä hoito -suosituksesta http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi50061?hakusana=adhd